Bobová dráha

Ak ste priaz­nivcami adre­na­lí­nového športu, potom sa vaša dovo­lenka na Liptove, nemôže zaobísť bez návštevy horskej bobovej dráhy vo FUN PARK Žiarce. Je situ­ovaná v obľú­benej Demä­novskej doline, konkrétne v liptovskej obci Pavčina Lehota. Pretože je ubyto­vanie na Slovensku práve v tejto malebnej oblasti tak vyhľa­dávané, každo­ročne si táto atrakcia získava stále nových fanú­šikov medzi dospelými ale aj deťmi.

Nejde len o prvú postavenú dráhu v oblasti Liptov, ale aj vôbec prvú dráhu tohto typu na Slovensku. Celková dĺžka dráhy je 1000 m a ide o najstrmšiu dráhu na našom území, s celkovým prevý­šením 120 metrov. Maxi­málna rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť je obme­dzená na 45 km/hod. Sami si jedno­duchým pohybom páky smerom k sebe (brzdíte) alebo od seba (zrých­ľujete) určujete, či ju dosiahnete.

obrazok 011 Bobová dráha

Dôvodom, prečo sa bobová dráha vo FUN PARK Žiarce pýši jedi­neč­nosťou je, že boby, v ktorých ste pevne pripútaní, sa spúšťajú na jednej alumí­niovej rúre v približne jedno­-met­rovej výške nad zemou. Vôbec sa nemusíte obávať, jazda na bobovej dráhe je bezpečná a zvládnu ju aj deti od 7 rokov. V prípade ak máte dieťa, ktoré ešte nedo­vŕšilo vek siedmych rokov, je možné ísť v jednom bobe spolu ale len do maxi­málnej povo­lenej váhy 120kg. Celkovo je na trati umiest­nených 16 zákrut. Vysokú atrak­tivitu bobovej dráhy dotvárajú aj 2 rampy, cez ktoré trať prechádza a v nepo­slednom rade aj 6 terénnych skokov. Bobová dráha aj celkové príslu­šenstvo k nej je od rakúskeho výrobcu BRANDAUER.

Neod­hodlali ste sa absol­vovať svoju prvú jazdu? Nevadí. Ak ste si vybrali ubyto­vanie v Dema­novskej Doline alebo ubyto­vanie v Jasnej, budete mať do FUN PARK Žiarce vždy blízko. Počas letných mesiacov si môžete zajazdiť až do 19:00.

obrazok 4 1024x659 Bobová dráha

Pretože sa bobová dráha nachádza v blíz­kosti lyžiar­skeho stre­diska Jasná, demä­nov­ských jaskýň ale aj množstva turis­tických a cyklotrás, je obklopená nespo­četnými možnosťami ubyto­vania. Rodiny s deťmi, ktoré upred­nostňujú bývanie v samos­tatných a plne vyba­vených objektoch so záhradou, vyberajú chaty na prenájom. Ak však upred­nost­ňujete na vašej dovo­lenka hlavne pohodlie a dopl­nkové služby, určite si zami­lujete wellness hotelypenzióny na Liptove.